همکاران اداره انتشارات دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت


ایمیل

شماره تماس

دکتر پرویز کوخایی

 

 

رئیس اداره انتشارات

kokhaei@semums.ac.ir

 

 

33451336 023

دکتر بهادر باقری

 

 

دبیر اداره انتشارات

bagherib@semums.ac.ir

 

 

33451336 023

مهندس علیرضا عمادی

 

 

کارشناس اداره انتشارات

emadi1696@yahoo.com

pub@semums.ac.ir 

 

 

31052116 023