هدف:

هدف اداره انتشارات دانشگاه، تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در زمینه تالیف، گردآوری و ترجمه کتاب های مرتبط با حوزه های مختلف علوم پزشکی از جمله پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی، پیراپزشکی و بهداشت و همچنین ترغیب محققین به تالیف کتاب های کمک درسی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه است.

 

    شرح وظایف واحد اداره انتشارات دانشگاه :

1-  دریافت و بررسی درخواستهای متقاضیان تالیف، تدوین وترجمه

2- استعلام از وزارت متبوع جهت جلوگیری از دوباره کاری

3- استعلام کتب در سامانه مداد جهت پرهیز از دوباره کاری

4- برنامه‌ریزی جهت تشکیل جلسات شورا، دستور جلسات، ثبت مصوبات شورا، ابلاغ به اعضای شورا و  ...

5- انجام امور مربوط به داوری کتب از جمله انتخاب داوران، تهیه پیش نویس اثر مولف یا مترجم و ارسال برای داوران، تنظیم قرارداد اوری، جمع بندی نظرات داوران جهت طرح در شورای انتشارات

6- بررسی نظرات داوران و اعضای شورا و اعلام نظرات به متقاضی

7- تصمیم گیری نهایی در مورد موافقت یا عم موافقت با چاپ کتاب

8- تعیین حق الزحمه طبق مصوبه هیات امنا پس از چاپ کتاب

9- ثبت کتابهای چاپ شده در سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه ( مداد)

10- بروز رسانی سامانه مداد