اعضای شورای انتشارات

 

دکتر پرویز کوخایی

رئیس شورا؛ معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر بهادر باقری

دبیر شورا؛ عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

دکتر عباسعلی وفایی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

دکتر سعید ولی زاده

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

دکتر امید پژند

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

جمیله مهدی زاده

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

دکتر محمدرضا عسگری

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری

دکتر محسن سلیمانی

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری

دکتر معصومه سلمانی

عضو هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی

دکتر آوا نیک بین

عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

دکتر مرجان مومنی

مسئول انفورماتیک معاونت تحقیقات و فناوری

حسینعلی صفاخواه

مربی دانشکده پزشکی

مهندس علیرضا عمادی

کارشناس شورا