منابع الکترونیک مشترک، رایگان و سامانه های اطلاعاتی

 

 

پایگاه های اطلاعاتی (Databases)

 

 

دسترسی برقرار نیست.

 

 

دسترسی برقرار نیست.

 

دسترسی برقرار نیست.

 

 

 

 

 

 

دسترسی برقرار نیست.

 

 

 

دسترسی برقرار نیست.

 

 دسترسی برقرار نیست.

 

مجلات الکترونیک (E-Journals)


دسترسی برقرار نیست.

 

 

 


 

 

 

دسترسی برقرار نیست.

 

دسترسی برقرار نیست.

 

 

کتاب و اطلس های الکترونیک (E-Books, Atlases & CME's)

دسترسی برقرار نیست.

 

 

دسترسی برقرار نیست.

 

منابع پزشکی مبتنی بر شواهد( Evidence-Based Resources)

دسترسی برقرار نیست.

 

دسترسی برقرار نیست.

دسترسی برقرار نیست.

 

 

 

دسترسی برقرار نیست.

دسترسی برقرار نیست.

 

تصاویر و ویدئوهای پزشکی (Multimedia (Movies, Images, Slides)

           

دسترسی برقرار نیست.


دسترسی برقرار نیست.

دسترسی برقرار نیست.

 

پایگاه های اطلاعاتی داخلی (Local Resources)

 


 

 

دسترسی برقرار نیست.

 دسترسی برقرار نیست.

دسترسی برقرار نیست.

 

منابع پزشکی رایگان(Free Medical Resources)