نام و نام خانوادگی: دکتر پرویز کوخایی

سمت: معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه

شماره تماس:33451336 023

پست الکترونیک: kokhaei@semums.ac.ir

آدرس: سمنان بلوار بسیج ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان