استاندارد: مرکز تحقیقات ......، دانشگاه علوم پزشکی ......، نام شهر، ایران

 

ردیف

نام مرکز تحقیقات

افیلیشن استاندارد مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سمنان

1

مرکز تحقیقات فیزیولوژی

Research Center of Physiology,Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مرکزتحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2

مرکز تحقیقات توانبخشی عصبیعضلانی

Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مرکزتحقیقات توانبخشی عصبیعضلانی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

Social Determinants of Health Research Center,Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

4

مرکز تحقیقات خونریزیهای غیرطبیعی رحم

Abnormal Uterine Bleeding Research Center,Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مرکز تحقیقات خونریزیهای غیرطبیعی رحم، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

5

مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی

Nervous System Stem Cells Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.

مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

6

مرکز تحقیقات سرطان

Cancer Research Center,Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

7

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری

Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

8

مرکز تحقیقات سلامت غذایی (نمک)

Food Safety Research Center(salt), Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مرکز تحقیقات سلامت غذایی (نمک)، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

9

مرکز تحقیقات سلامت بینائی

Vision Health Research Center, Semnan University Of Medical Sciences, Semnan, Iran

مرکز تحقیقات سلامت بینائی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران