آدرس دانشگاه: سمنان، بلوار بسیج، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

آدرس اداره انتشارات دانشگاه: سمنان، بلوار بسیج، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، معاونت تحقیقات و فناوری، اداره انتشارات دانشگاه

 

تماس با اداره کتب و انتشارات دانشگاه

ایمیل اداره انتشارات:  pub@semums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

شماره تماس

دکتر پرویز کوخایی

رئیس اداره انتشارات

kokhaei@semums.ac.ir

33451336 023

دکتر بهادر باقری

دبیر اداره انتشارات

bagherib@semums.ac.ir

33451336 023

مهندس علیرضا عمادی

کارشناس اداره انتشارات

emadi1696@yahoo.com

pub@semums.ac.ir 

31052116